Popcorn + Sluch Ice + Soft Ice + Snacks + Tilbehør

Udlejningsbetingelser

Lejebetingelser

Ved at leje materiel hos darkmoon.dk, anerkendes følgende lejebetingelser og betalingsbetingelser:
Gennemlæs i øvrigt altid nøje den fremsendte ordrebekræftelse.

Det lejede udstyr

• Lejet udstyr må kun anvendes af lejer. Fremleje kan kun ske med udlejers skriftlige godkendelse.
• Det lejede må ikke uden udlejers skriftlige tilladelse medtages og/eller anvendes uden for Danmark.
• Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af udlejer fastsatte lejepriser.
• Lejeperioden defineres som tidsrummet, hvor udstyret er reserveret og til rådighed for lejer og indtil udstyret er tilbageleveret på udlejers lejer. Se i øvrigt afsnit 5 ”Afhentning og tilbagelevering”.
• Første lejedag regnes fra det tidspunkt, hvor udstyret er reserveret og til rådighed for lejer. Korteste lejeperiode er 1 dag og tilbagelevering skal ske på  afleveringsdagen som angivet på forsiden. Returneres udstyret for sent, faktureres lejer for en ekstra lejedag.
• Fornyelse og/eller forlængelse af lejeperiode sker ved indgåelse af ny kontrakt, hvor den nye lejeperiode fremgår.
• Ved afbestilling af udstyr senest 20 hverdage før første lejedag, erlægges 50% af lejebeløbet. Ved senere afbestilling erlægges 80% af lejebeløbet, medmindre afbestilling foretages mindre end 5 hverdage før lejeperiodens begyndelse. I så fald erlægges 100% af lejebeløbet.
• Udlejer er berettiget til – uden særlig underretning – at erstatte reserveret udstyr med andet udstyr med samme funktion.
• Lejer er ansvarlig for elfejl, lynnedslag og evt. fejlstrøm/400 volt.

Specielt for telte:

Flotte, nye og certificerede festtelte fra Zederkorf udlejes.

Prisen nedenfor er incl. opstilling og nedtagning, men excl. kørsel.

Alle offentlige tilladelser og godkendelser for opstilling påhviler kunden.

Telte stilles normalt op tirsdag/onsdag og nedtages ligeledes tirsdag/onsdag.

Bemærk følgende for telte:
-Vi bruger plastikgulv der følger tærræn.
-Kan ikke lejes til kræmmermarkede.
-Certifikat kan fremsendes.
-Der må gerne anrettes men ikke tilberedes mad i teltene (kebab, åben ild o.lign.)
-Græsset må ikke være slået 2 dage før opstilling
-Der må ikke opklæbes på teltene.

Vores telte er helt nye, anskaffet i 2016 og vi passer meget på dem.

Man beregner normalt 1 m2 pr gæst plus buffet og dansegulv.

Vi beder om at græsset er slået op til vi kommer, og at græsset er ordnet for f.eks. hunde efterladsenskaber m.v.

Vi beder om at gulvet er vasket til vi kommer og nedtager teltet, samt teltet er ryddet.

Såfremt teltet skal opstilles på andet end blødt underlagt (Vi slår spyd i op til 100 cm) så skal det fastgøres med beton eller vand ballast. Tilbud på dette indhentes særskilt..

Specielt for øvrige:

• Slush-Ice
o Slush ice maskinen skal være tømt ved returnering.
o Slush Ice kræver min. 1200 watt i drift.
o Ubrudte dunke m.v. tages retur. Vi opkræver 20% i gebyr på forbrugsstoffer/glas/sugerør.

• Fadøl
o Fadøl anlæg leveres til feststed og tilsluttes ikke
o Fadøl kræver min. 1500 watt i drift.
o Ubrudte fustager m.v. tages retur. Vi opkræver 20% i gebyr pr. fustage.

• Popcorn
o Popcorn maskinen skal være tømt ved returnering.
o Popcorn kræver min. 900 watt i drift.
o Ubrudte popcorpakker m.v. tages retur. Vi opkræver 20% i gebyr.

• Jukebokse med levering og afhentning
o Jukeboksen leveres til gadeplan medmindre andet er aftalt.
o Jukeboksen kræver min. 1150 watt i drift.
o Vi forbeholder os ret til at afvise at levere ved særligt vanskelige adgangsforhold eller ved f.eks. manglende snerydning.
o Jukeboksen må aldrig flyttes.

• Selvhenter jukeboks
o Jukeboksen må aldrig transporteres på en åben trailer.
o Der ydes ikke døgnsuppert på selvhenter maskiner.

• Hoppeborg
o Brug af hoppeborg sker på eget ansvar.
o Hoppeborg kræver min. 2250 watt i drift.
o Sko og madvarer er forbudt.
o Hoppeborgen skal bruges under opsyn af voksne.

• Karaoke
o Manglende karaokeplader  o.lign. erstattes til dagspris.
o Anlægget må aldrig skilles ad.

• Skumshow
o Brug er på eget ansvar
o Darkmoon.dk fralægger sig ethvert ansvar for skader på gæsters ejendele, tøj o.lign. samt inventar.
o Skumkanonen kræver min. 2150 watt i drift med jord.

Misligholdelse af lejeaftalen

Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejer, er udlejer berettiget til uden varsel at afhente det lejede evt. via sporing fra indbyggede GPS sendere. Det samme gælder, ifald lejer på anden vis misligholder kontrakten.
Såfremt der indledes fogedforretning mod lejer, ifald denne standser sine betalinger eller erklæres konkurs, påhviler det lejer omgående at underrette udlejer herom, samt oplyse fogeden eller andre myndigheder om udlejers ejendomsret til de lejede genstande.

Levering og afhentning

Levering og afhentning bestilles særskilt – alle ordre er AB. Lager Sleipnersvej 17 – 4100 Ringsted medmindre andet er angivet.
• Udstyret køres max. 50 m på fast underlag uden stigninger, bump og trappetrin. Andet skal aftales.
• Trappetrin kun ved forudgående aftale. Men ikke noget problem hvis der er gjort opmærksom på trin, og vi har sat tid af til det. Koster ikke ekstra ved almindelige regulære lige trapper.
• Der stilles ved levering og afhentning et stk. ædruelig hjælper til rådighed af arrangør.
• Der skal forefindes et 230V strømstik med jord indefor 10m fra jukeboks/udstyret.
• Tidspunkt for levering og afhentning aftales. (der køres ud 9-17. Natafhentning er muligt mod tillæg)
• Det er lejers pligt at oplyse om trapper og niveau forskelle. Er der ikke oplyst om niveau/trapper, forbeholder vi os ret til ikke at levere det lejede.
• Transport af det lejede ind/ud af lokaliteten sker på lejers risiko.

Afhentning og tilbagelevering

• Det lejede afhentes af lejer på udlejers lager. Transport skal ske på forsvarlig vis i et dertil egnet køretøj. Udlejer forbeholder sig ret til at afvise anvendelsen af konkrete transportmidler
• Tilbagelevering af det lejede inden udløbet af den aftalte lejeperiode vil ikke uden særlig aftale berettige til nedsættelse af lejen.
• Det lejede skal, medmindre andet er aftalt, tilbageleveres til samme adresse og sted, hvor det er afhentet. Det lejede betragtes først som afleveret, når
• udlejer har kvitteret herfor.
• Det lejede skal afleveres i samme stand, som det er modtaget. Udstyret skal være grundigt rengjort og korrekt pakket, ligesom kabler skal være oprullede. Udlejer forbeholder sig ret til at rengøre det lejede for lejers regning, såfremt det tilbageleverede ikke lever op til normal standard.

Forsikringsforhold og ansvar

Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og/eller bortkomst, også selvom skaden er hændelig. Eventuelle skader skal omgående meddeles udlejer og tyveri og hærværk tillige til politiet. Lejer er ansvarlig for alle skader, som udlejer ikke får dækket fra forsikringen, herunder men ikke begrænset til
a. tyveri fra åbne eller uaflåste køretøjer
b. glemt, tabt eller forlagt udstyr og anden bortkomst, for hvilken der ikke kan påvises skadetidspunkt og –årsag.
c. Løse kabler ledninger eller manglende lamper og lyskilder
d. Grov uagtsomhed for så vidt denne ikke kan lægges darkmoon.dk’s medarbejdere til last.
Udlejer er aldrig ansvarlig for drifts- eller avancetab eller andet indirekte tab, herunder misligholdelse af kontraktslige aftaler.
Udlejer hæfter ikke for skader på ting eller personer, som skyldes fejlbetjening, mangelfuld eller forkert installation eller andre forhold, som ligger uden for darkmoon.dk’s kontrol.
Lejer overtager ansvar og risiko for det lejede fra det øjeblik transport fra udlejers lager påbegyndes og indtil det lejede er afleveret ifølge bestemmelserne i afsnit 5. Læsning og aflæsning samt transport er alene lejers ansvar.

De udlejede genstande

Det udlejede må kun anvendes og installeres i henhold til givne vejledninger og retningslinier og i henhold til enhver gældende lovgivning. Det udlejede må ikke anvendes udendørs uden skriftlig accept fra udlejer.
Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden særlig tilladelse fra udlejer. Det udlejede må ikke på elektrisk vis tilkobles andet udstyr end specificeret af udlejer.

Døgnvagt

Darkmoon.dk har 24 timers telefonvagt på tlf. 70 26 88 08. Opstår et driftproblem på materielkan døgnvagt tilkaldes. Tilkaldes døgnvagt unødigt koster det min. Kr. 500,-. Der må påregnes op til 1½ times ventetid på en teknikker.

Reklamationer:

Reklamationer på lejeprodukter skal ske senest ved returnering. Lejer kan ikke tilbageholde udstyr eller lign.
En evt. kulance vil blive udbetalt via en bankoverførsel.

Betaling og retstvister

Leje betales altid senest ved udlevering.
Betales ordren online, sker dette via en SSL forbindelse hvorfor at betalingen er 100% sikker.

Betalingsbetinglserne er netto kontant. Lejer kan ikke tilbageholde forfaldne ydelser til udlejer med henvisning til ikke anmeldte mangler.

Tvister, som måtte udspringe af denne kontrakt, afgøres ved Byretten i Roskilde.